• Sosyal Politika Seminerleri 2017-2018: Sosyal politikada davranışsal yaklaşım ve çalıştırmacı politikalar: Türkiye’de bireysel emeklilik sistemi ve sosyal yardım yararlanıcılarının istihdamına ilişkin düzenleme
 • Sosyal Politika Seminerleri 2017-2018: Private health insurance as an institution of governance: a sociological perspective
 • Sosyal Politika Seminerleri 2017-2018: Suriyelilere Yönelik Algı ve Tutumlar: İstanbul Örneği
 • Sosyal Politika Seminerleri 2017-2018: A silent pandemic - the human rights impacts of a toxic environment
 • Sosyal Politika Seminerleri 2017-2018: Kadınsız Kentler
 • Sosyal Politika Seminerleri 2017-2018: AVM’lerin Yorgun Gençleri: Tezgahtarlıktan Satış Elemanlığına Emeğin Dönüşümü
 • Sosyal Politika Seminerleri 2017-2018: "BİZ”LİĞİN AYNASINDAN YANSIYANLAR Türkiye Gençliğinde Kimlikler ve Ötekileştirme
 • Sosyal Politika Seminerleri 2016-2017: “İşsizlik Yok, İş Beğenmeme var!”: Farklı Aktörlerin Gözünden Genç İşsizliği Nedenlerini Anlamak
 • Sosyal Politika Seminerleri 2016-2017: İnsancıl Eylem (Humanitarian Action): Meseleler, Tartışmalar, Pratikler
 • Sosyal Politika Seminerleri 2016-2017: Osmanlı’dan Günümüze Türkiye’de Vergi ve Siyaset: Karşılaştırmalı Yaklaşımlar
 • Sosyal Politika Seminerleri 2016-2017: The button: elders and the caring city in Turkey
 • Sosyal Politika Seminerleri 2016-2017: Popülizm ve Sosyal Politika
 • Sosyal Politika Seminerleri 2015-2016: Türkiyenin İltica Sistemi
 • Sosyal Politika Seminerleri 2015-2016: Dünden Bugüne Türkiye'de Sendikacılık ve Toplu Pazarlık: Eğilimler-Sorunlar
 • Sosyal Politika Seminerleri 2015-2016: Rethinking Environment-Agriculture Nexus: The Politics of Agricultural Biodiversity Conservation in Turkey
 • Sosyal Politika Seminerleri 2015-2016: The Impact of Public Investment in Social Care Services on Employment, Gender Equality and Poverty: The Turkish Case
 • Sosyal Politika Seminerleri 2015-2016: The Political Payoffs of Allocating Conditional Cash Transfers in Turkey
 • Sosyal Politika Seminerleri 2015-2016: UNDP and the Making of Human Development as the Global Development Paradigm from 1990
 • LGBT’lerin Sosyal ve Ekonomik Sorunlarına Kuramsal ve Karşılaştırmalı Bakışlar
 • The Ayotzinapa Killings: Mexico’s Crisis of Representation
 • Türkiye’de LGBTİ Bireylerin Sosyal ve Ekonomik Sorunları
 • Neoliberalleşmenin Yerel Dinamikleri: Ölçek Literatürü ile Gaziantep ve Diyarbakır’ı Anlamak
 • Toplumsal Ağların Almanya'daki Göçmen Öğrencilerin Eğitim Performansındaki Rolü
 • 2008 Krizi ve Yeniden Sanayileşen Amerika'da Sınıf
 • Constitutions and the Constitution-making Process
 • Global and regional struggles of LGBT (lesbian, gay, bisexual and trans) rights activists
 • All About Priorities: Is There School Choice in the Presence of Bad Schools?
 • LGBT (Lesbian, Gay, Bisexual and Trans) Issues in the United States
 • Capital Accumulation and the Sources of Demographic Change
 • Constitutional Revolutions and Counter Revolutions
 • The Fiscal Crisis and Welfare Benefits in the UK:Big Cuts and Radical Reforms
 • Europeanization of Welfare: Paradigm Shifts and Social Policy Reforms
 • Work, Labor, and Social Power: Reflections on Political Economy
 • A Comparative Analysis of Welfare Regimes in the South: The social origins of social assistance outside of the established democracies
 • Etkinlikler/ Seminerler / Neoliberalleşmenin Yerel Dinamikleri: Ölçek Literatürü ile Gaziantep ve Diyarbakır’ı Anlamak

  Konuşmacı: Ayşe Seda Yüksel (Central European University, Sociology and Social  Anthropology)

  Başlık: Neoliberalleşmenin Yerel Dinamikleri: Ölçek Literatürü ile Gaziantep ve Diyarbakır’ı Anlamak

  Tarih: 21 Kasım 2014 Cuma, saat: 14.00

  Yer: Sosyal Politika Forumu Kuzey Kampüs Kat otopark Binası, no.119

  Özet: Bu çalışma düşük yoğunluklu savaşın şekillendirdiği iki kentten, Diyarbakır ve Gaziantep, hareketle Türkiye’deki neoliberal politikaların kent mekanı ve yerellikler üzerindeki etkisini ele alıyor. 1980 sonrası Türkiye’deki kapitalist gelişme, sadece yerellikleri yeniden ölçeklendirerek parçalı bir coğrafya algısı yaratmadı, aynı zamanda yerelliklerin kurulma süreçlerini ve aidiyet biçimlerini de ciddi bir şekilde dönüştürdü. Kent yönetiminin artan bir ivmeyle girişimci modellerle şekillenmeye başlaması, mega projeler, soylulaştırma mekanizmaları ile “yaşanacak kentler” yaratma çabası ve bütün bunlara eşlik eden ekonomik gelişmenin temel aktörlerini tanımlamada yaşanan kırılmalar yerel ekonomik elitlerin kentle ve kentteki diğer sınıflarla kurdukları ilişkileri de derinden etkiledi. Bu çalışmada, ihracat-temelli-gelişme ve kültür-temelli-gelişme modellerinde kent içindeki sermayedar sınıfın kent imajı ve kent girişimciliği rejimlerine müdahaleleri, yerel siyaset dinamiklerine eklemlenme biçimleri ve “ölçek atlamak” için kullandıkları stratejiler tartışılıyor. Türkiye’de 1990’larla birlikte ortaya çıkan yeni ekonomik topografya nasıl tanımlanabilir? Türkiye’deki neoliberal dönüşüme eşlik eden siyasi iklim yerel siyaset dinamiklerini nasıl dönüştürdü? Yerel sermayenin ulus-üstü ve bölgesel aktörlerle ilişkilenmesinde ve yerel siyaset dinamikleri içinde kendini konumlandırmasında hangi söylemler ve referanslar yer alıyor? Ölçek literatürü ve yaklaşımı bu tabloyu anlamamız için gerekli ve yeterli midir? Çalışmanın ikinci bölümü ise, kent girişimciliği üzerinden şekillenen bu analizi düşük yoğunluklu savaş ve göç gibi makro süreçlerin içine yerleştiriyor. Savaş ve çatışma yerel sermayenin “ölçek atlama” stratejilerine ne şekillerde etki etmiştir ve yereldeki güç ilişkilerini ne şekillerde dönüştürmüştür? Savaş ve çatışmaların neoliberalleşmeyi kesintiye uğratmaktan çok alternatif kar, zenginlik ve güç sistemleri yarattığını ve dolayısıyla yerel sermayenin özdeşleşme ve aidiyet söylemlerini dönüştürdüğünü iddia edebilir miyiz?